Susivienijimo “Sodai” informacija

Dėl naujojo asmens duomenų tvarkymo reglamento įsigaliojimo

Gavome ne vienos bendrijos užklausimą dėl naujojo Reglamento dėl asmens duomenų tvarkymo įsigaliojimo nuo š.m. gegužės 25 d. ir sodininkų duomenų tvarkymo sodininkų bendrijose.

Informuojame, kad rinkti, tvarkyti ir teikti duomenis apie sodininkus galėsite kaip ir darėte iki šiol neprašant atskiro sodininko sutikimo dėl jo duomenų teikimo.

Sodininkų bendrijų įstatymo 21 str. 3 d. yra įtvirtinta, kad bendrijos buveinėje turi būti asmenų, įsigijusių sodo teritorijoje sodo sklypą, registravimo knyga ir kad joje registruojami visi sodininkai ir juridiniai asmenys. Šioje knygoje turi būti nurodyta sodininko vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), sklypo valdymo teisės pagrindas, sodo sklypo plotas ir adresas, sodininko įstojimo į bendrijos narius ir išstojimo iš bendrijos narių data. Registravimo knygoje gali būti nurodomi ir kiti duomenys, jeigu tai numatyta bendrijos įstatuose.

Ši įstatymo norma neprieštarauja Reglamentui.

Vilniaus susivienijimo “Sodai”
Pirmininkas Romasis Vaitekūnas

————————-

Lietuvos sodininkų draugijs dažų konkursas:

LSD skelbimas dazu konkurso 2017 (1)

———————

Laba diena,

Informuojame, kad 2017 m. kovo 30 d. Vilniaus susivienijimo “Sodai” pirmininkas Romasis Vaitekūnas LR Seime susitiko su LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nariu Kęstučiu Bacvinka. Buvo aptartos sodininkų bendrijų aktualijos: LR Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimo ir papildymo poreikis, respublikinės sodininkų bendrijų vadovų konferencijos sušaukimo galimybės, aptariant sodininkų bendrijų dabarties ir ateities perspektyvos klausimus. LR Seimo narys K. Bacvinka pritarė Vilniaus susivienijimo “Sodai” pasiūlytoms iniciatyvoms.

Pagarbiai

Vilniaus susivienijimo “Sodai”
Pirmininkas Romasis Vaitekūnas
tel. (8-5) 2 62 54 83
mob. 8 612 79253

———-

Žemės savininkai turi teisę gauti piniginę kompensaciją už jų sklypuose esančius elektros įrenginius

Žemės savininkai turi teisę gauti piniginę kompensaciją už jų sklypuose esančius elektros įrenginius

————-

Informuojame, kad LR Aplinkos ministerija atsižvelgė į paskutinius Vilniaus susivienijimo “Sodai” siūlymus dėl Sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. pakeitimų ir vakar Įstatymo projektą pateikė Vyriausybei.

Tikimės, kad Vyriausybė ir Seimas pritars pakeitimams ir pagaliau bus galima pradėti įgyvendinti s/b kelių (gatvių) perdavimo savivaldybėms etapą, žinoma, pagal pačių bendrijų pageidavimą.
Aplinkos ministerijos paaiškinimas dėl kelių yra toks:
“Esminės nuostatos – sodininkų bendrijos yra gyvenamosios teritorijos, o visi keliai gyvenamosiose vietovėse pagal Kelių įstatymą laikomi gatvėmis. Gatvės priskiriamos vietinės reikšmės viešiesiems keliams. Savivaldybės nevykdo Kelių įstatymo reikalavimo, nes neįtraukia soduose esančių gatvių į vietinės reikšmės kelių sąrašą. Gatvės pagal nuosavybės formą turi priklausyti savivaldybėms.

Soduose vidaus keliai laikytini tik tiek keliai, kuriuos sodininkų bendrijos
yra išsipirkusios, t. y. pagal nuosavybės forma priklauso juridiniams ar
fiziniams asmenims..
Manytume, kad tenkinti LRV nutarimo 1418 reikalavimų suformuoti valstybinius žemės sklypus, atlikti kadastrinius matavimus – neišeitų, todėl siūlome paprastesne tvarka Nacionalinei žemės tarnybai sutarčių pagrindu perleisti soduose esančią valstybinę žemę savivaldybėms. Tokia galimybė numatyta Žemės įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4 punkte. Perleidžiami valstybinės žemės plotai galėtų būti nustatomi pagal sodų generalinius planus.”

 Pagarbiai
Vilniaus susivienijimo “Sodai”
Pirmininkas Romasis Vaitekūnas
tel. (8-5) 2 62 54 83
mob. 8 612 79253

————

Vilniaus susivienijimas “Sodai” 2017 m. vasario 9 d. kreipėsi į LR Seimo Teisės departamentą su užklausimu dėl komercinės veiklos sodininkų bendrijų teritorijoje. Savo kreipimęsi pažymėjome, kad į Susivienijimą kreipiasi bendrijų valdybų pirmininkai norėdami išsiaiškinti, ar vaikų ugdymo ir kitų komercinės paskirties įstaigų veikla (nesusijusi su mėgėjiška sodininkyste), vykdoma bendrijos teritorijoje, yra leidžiama LR Sodininkų bendrijų įstatymo prasme.

Persiunčiame Jums susipažinimui gautą atsakymą iš LR Seimo Teisės departamento.
Pagarbiai
Vilniaus susivienijimo “Sodai”
Pirmininkas Romasis Vaitekūnas
tel. (8-5) 2 62 54 83
mob. 8 612 79253
————

Š.m. sausio 12 d. Jus informavome, kad Susivienijimas dažnai gauna užklausimus iš sodininkų bendrijų valdybų pirmininkų, narių dėl užtvarų (šlagbaumų) statymo sodininkų bendrijose. Raštu kreipėmės į priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie VRM su prašymu paaiškinti, kokie norminiai teisės aktai reglamentuoja gatvių užtvarų įrengimą, kokiems reikalavimams turi atitikti tokių užtvarų įrengimas ir kokiais atvejais jų įrengimas draudžiamas.Persiunčiame gautą atsakymą į užklausimą.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) pagal kompetenciją išnagrinėjo Jūsų paklausimą dėl gatvių užtvarų sodininkų bendrijų teritorijose.

Informuojame, kad reikalavimai keliams, skirtiems gaisrų  gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie statinių ir gaisro gesinimo šaltinių nustatyti Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose, patvirtintuose departamento direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338. Šio teisės akto 148.10 punkte nurodyta, kad <aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti turi būti visada laisvi>. Vadovaujantis departamento direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintų Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 15 punkto nuostatomis <privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių turi būti laisvi>, o šių taisyklių 17 punkte nurodyta, kad <automatiniai įvažiavimo į teritoriją vartai, užkardai ir kiti įrenginiai turi turėti rankinį valdymą, leidžiantį juos atidaryti bet kuriuo paros metu.>

Reikalavimų neautomatinių užtvarų įrengimui ar jų konstrukcijai gaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai nenustato. Vertinant galiojantį teisinį reguliavimą ir turimą incidentų likvidavimo patirtį, Jūsų paklausime minimų sodininkų bendrijų keliuose, skirtuose gaisrų  gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie statinių ir gaisro gesinimo šaltinių, departamento nuomone, galėtų būti  įrengiamos tik tokių konstrukcijų užtvaros, kurias į incidento vietą vykstantys ugniagesiai gelbėtojai su turima įranga galėtų lengvai atidaryti arba pašalinti su minimaliomis laiko sąnaudomis.

Atsakymas_dėl kelio užtvarų

 

Vilniaus susivienijimo “Sodai”
Pirmininkas Romasis Vaitekūnas
tel. (8-5) 2 62 54 83
mob. 8 612 79253

 —————-
Informuojame, kad 2017 m. sausio 23 d. įvyko Vilniaus susivienijimo “Sodai” narių pakartotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Susirinkimas išklausė ir patvirtino Susivienijimo 2016 m. veiklos ataskaitą, revizijos komisijos patikrinimo išvadas, 2017 m. pajamų – išlaidų sąmatą, dalinai pakeitė ir papildė Susivienijimo įstatus, susivienijimo pirmininko pareiginius nuostatus, valdybos ir revizijos komisijos  darbo reglamentus.
Susirinkimas nusprendė 2017 m. nustatyti Susivienijimo nario mokestį 1,20 Eur nuo kiekvieno bendrijos nario.
Taip pat Susirinkimas patenkino Susivienijimo pirmininko – valdybos pirmininko Vladislovo Butkevičiaus prašymą dėl atsistatydinimo iš einamų pareigų.
Nauju Susivienijimo pirmininku – valdybos pirmininku likusiam kadencijos laikui (iki 2019 m.) išrinktas Romasis Vaitekūnas.
Pagarbiai
Vilniaus susivienijimo “Sodai”
Pirmininkas Romasis Vaitekūnas
tel. (8-5) 2 62 54 83
mob. 8 612 79253
———————-
Informacija sodininkų bendrijų valdybų pirmininkams, pirmininkams, nedalyvavusiems 2016 m. gruodžio 8 d. seminare
Seminaro metu buvo nagrinėjami klausimai, susiję su valstybei priklausančios bendro naudojimo žemės, esančios bendrijų teritorijose išpirkimo ir jos panaudojimo, s/b gatvių perdavimo savivaldybėms, atliekų tvarkymo Vilniaus mieste ir kiti klausimai.
Dalyvavę seminare atsakingi Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos ir Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojai atsakė į klausimus.
Pabrėžta, kad išpirktos bendro naudojimo žemės paskirtis yra skirta rekreacijai ir bendrų statinių statybai bendrijos reikmėms. Pagal galiojančius teisės aktus, šios žemės pardavimas tretiesiems asmenims yra negalimas.
Šiuo metu teismuose vyksta nemažai ginčų išpirktos žemės pardavimo klausimais, pastebėjome, kad daug neigiamų emocijų kyla sodininkų bendrijose dėl tokios žemės pardavimo bendrijos nariams. Prašome s/b valdymo organus susilaikyti nuo neteisėtų veiksmų, kadangi tai diskredituoja mūsų bendruomeninę organizaciją.
2016 m. sausio 20 d. Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Vilniaus m. savivaldybės teritorijoje esančių gatvių sąrašas. Sąraše yra ir s/b esančios gatvės. Vilniaus miesto savivaldybės atstovas paaiškino, kad šio sąrašo patvirtinimas nereiškia s/b gatvių perdavimo savivaldybei. Tokius sąrašus turėtų pasitvirtinti visų savivaldybių tarybos.
2016 m. gruodžio 7 d.LR Seimo Aplinkos apsaugos komitete buvo svarstytas s/b gatvių perdavimo savivaldybėms klausimas. Buvo išklausytos suinteresuotų institucijų, tame tarpe ir mūsų, nuomonės. Komitetas paprašė Aplinkos ministerijos pateikti visą susikaupusią per pastaruosius metus medžiagą dėl gatvių perdavimo savivaldybėms. Šiame procese aktyviai dalyvavo ir Susivienijimas.
Atliekų tvarkymo problemas įvardijo Vilniaus m. savivaldybės atstovas. Šiuo metu vyksta konkursas atliekų tvarkymo paslaugai teikti. Numatomos pertvarkos atliekų tvarkyme Vilniaus mieste. Prognozuojamas paslaugos pigimas 20 – 30 proc.
Geros kloties visiems.

Pagarbiai

Vilniaus susivienijimo “Sodai”
L.e.p pirmininkas Romasis Vaitekūnas
tel. (8-5) 2 62 54 83
mob. 8 612 79253

—————————–

Informuojame Jus, kad Susivienijimo pirmininko Vladislovo Butkevičiaus atostogų metu, jį laikinai pavaduoja Susivienijimo valdybos narys Romasis Vaitekūnas.

Jei Jums iškilo svarbūs klausimai, kuriuos norite aptarti tik su Susivienijimo pirmininku, tai galite skambinti mob. tel. 8-612 79253 arba atvykti darbo dienomis į laikiną susivienijimo buveinę, adresu Algirdo g. 11-1, Vilnius (prie lauko durų reikia paskambinti Lietuvos sodininkų draugijos skambučiu, kuris yra dešinėje pusėje) antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 val. iki 15 val., kai laikinai einantis susivienijimo pirmininko pareigas priims interesantus.
 
Susivienijimo buhalterė Zita Kazlovskienė ir juristė Ilona Rastenytė dirba visas dienas I – IV nuo 9 val. iki 16 val. V – nuo 9 val. iki 14 val.
 
Laidinis telefonas dar neveikia, tačiau tikimės, kad kitą savaitę jis bus pajungtas. Nuo šiol liks tik vienas laidinio telefono numeris (8-5) 262 54 83. 
Prašome visus bendrijų pirmininkus apie susivienijimo buveinės pasikeitimą, telefonų numerius ir Susivienijimo pirmininko priėmimo valandas informuoti ir savo bendrijų narius.

 

Pagarbiai

Vilniaus susivienijimas “Sodai”
tel. (8-5) 2 62 54 83
mob. 8 612 79253, 8 612 79254

——————–

Informuojame savo narius,

Vilniaus susivienijimo “Sodai” atstovai: v-bos nariai Romasis Vaitekūnas ir Petras Algimantas Pumputis dalyvavo lapkričio 2 d. Aplinkos ministerijos organizuotame tarpinstituciniame pasitarime, kuriame buvo diskutuojama dėl Sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. pakeitimo projekto (toliau – Projektas) (su juo buvote supažindinti anksčiau). Pasitarime buvo nutarta:

  1. Siūlyti Aplinkos ministerijai atsižvelgiant į suinteresuotų institucijų pastabas patikslinti Įstatymo projektą:

1.1. atsisakant nuostatų, kurios nepriskirtos Sodininkų bendrijų įstatymo reguliavimo sričiai (žemės sklypų, kelių kadastrinių matavimų ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre procedūrų, šių darbų finansavimo šaltinių, kelių užimtos žemės mokesčių klausimų, kriterijų, kuriuos įgyvendinus mėgėjų sodų teritorijų keliai galėtų būti perduodami savivaldybėms);

1.2. atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės pavyzdį, kai savivaldybėje esantys sodininkų bendrijų keliai buvo įtraukti į vietinės reikšmės kelių sąrašą, apsiriboti nuostata, kad savivaldybių tarybų sprendimais sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esantys keliai įtraukiami į vietinės reikšmės kelių sąrašą, išskyrus atvejus, kai sodininkų bendrija šią bendrojo naudojimo teritorijos dalį su esančiais keliais išsiperka.

  1. Patikslintą Įstatymo projektą teikti pakartotinai svarstyti ministerijų atstovų pasitarime.

Po pasitarimo pateiktame patikslintame Projekte, buvo pasiūlyta atsisakyti ankstesniame Projekte nustatytų perdavimo kriterijų kriterijų bei konkrečių kelių pločių.

Taip pat pridedame Aplinkos ministerijos atsiųstą atsakymą į Susivienijimo pateiktas pastabas.

Vilniaus miesto savivaldybė š.m. sausio 20 d. yra patvirtinusi vietinės reikšmės kelių sąrašą, kuriame yra įtrauktos ir Vilniaus miesto teritorijoje esančių sodininkų bendrijų gatvės. Deja, kitos savivaldybės nėra pasitvirtinusios tokio sąrašo.

Aplinkos ministerija savo atsakyme teigia, kad “Remiantis gerąja Vilniaus miesto savivaldybės praktika, kai visi savivaldybėje esančių sodininkų bendrijų keliai įtraukti į vietinės reikšmės kelių sąrašą, pasiūlyta įstatymo projekte (pastaba: LT Sodininkų bendrijų įstatymo projekte) nustatyti, kad savivaldybių tarybų sprendimais sodininkų bendrijų bendro naudojimo žemėje esantys keliai įtraukiami į vietinės reikšmės kelių sąrašą. Minėta nuostata sudarytų sąlygas savivaldybėms vykdyti sodininkų bendrijose kelių ir gatvių priežiūrą”.

Pagarbiai

Vilniaus susivienijimas “Sodai”

 

am-rastasam-rastas-2

pasitarimo-protokolas-2016-11-02-1

sbi-lyginamasis-2016-11-02

vilniaus-miesto-keliai

vilniaus-miesto-vietines-reiksmes-keliai

—————–

Dar kartą dėkojame visiems dalyvavusiems išsplėstiniame valdybos posėdyje. Kaip žadėjome, atsižvelgdami į Jūsų pasiūlymus bei vakar dienos diskusijas, parašėme raštą LR Seimo Aplinkos apsaugos bei Kaimo reikalų komitetams ir LR aplinkos ministerijai dėl LR Sodininkų bendrijų įstatymo projekto.

Siunčiame raštą ir Jums susipažinimui.
Pagarbiai
Vilniaus susivienijimo “Sodai” pirmininkas
Vladislovas Butkevičius
vss-rastas-nr-50_del-istatymo-projekto_pastabosvss-rastas-nr-50_del-istatymo-projekto_pastabos_2
——————–

DĖL KELIŲ PERDAVIMO

LR Aplinkos ministerija paruošė ir 2016 m. rugpjūčio 23 d. įregistravo LR Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (toliau  – Projektas). Informuojame, kad šis projektas nebuvo derinamas nei su Vilniaus susivienijimu „Sodai“ nei su kitomis sodininkų asociacijomis.

Projekte yra numatyta, kad Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypų, naudojamų keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypų su juose esančiais keliais (gatvėmis) kadastriniai matavimai, įregistravimas Nekilnojamojo turto registre ir perdavimas savivaldybei patikėjimo teise vykdomas, jeigu užtikrinamos šios sąlygos:

1) kelio juostos ar žemės juostos plotis ne mažesnis kaip 5 m;

2) keliu ar žemės juosta naudojasi ne mažiau kaip 2 sodininkų bendrijos;

3) sodininkų bendrijoje deklaravę gyvenamąją vietą ne mažiau kaip 50 asmenų;

4) kelio ar žemės juostos ilgis ne trumpesnis kaip 500 m arba perduodamas bendrojo naudojimo žemės plotas ne mažesnis kaip 0,25 ha;

5) sodininkų bendrija perduodamo bendrojo naudojimo žemės ploto neišsipirkusi iš valstybės;

6) sodininkų bendrija nuosavybės teise nevaldo kelio, jeigu perduodamame valstybinės bendrojo naudojimo žemės plote yra kelias.“

Mūsų manymų, vadovaujantis šiomis įtvirtintomis nuostatomis, sodininkų bendrijos niekada negalės išpildyti Projekte minimų sąlygų, o kelių perdavimas savivaldybėms taps visiškai neįmanomas.

Siunčiame Jums susipažinimui Projekto lyginamąjį variantą ir prašome raštiškai iki kito trečiadienio, t.y. rugsėjo 21 d. pateikti savo nuomonę (komentarus, pastebėjimus) dėl šio įstatymo projekto (taip pat sodininkų bendrijos gali pačios oficialiai tiesiogiai teikti savo nuomonę dėl šio projekto Lietuvos Respublikos Seimui per teisės aktų registrą).

Vilniaus susivienijimas „Sodai“ apibendrins iki trečiadienio gautas sodininkų bendrijų pastabas (pasiūlymus) ir suorganizuos išplėstinį Susivienijimo valdybos narių ir Susivienijimo narių – sodininkų bendrijų posėdį – pasitarimą. Kadangi projektas jau yra užregistruotas, tai bet kuriuo artimiausiu metu jis gali būti svarstomas Seime, todėl prašome nedelsti.

Prašome informuoti Susivienijimą, ar Jūsų sodininkų bendrija, pagal Projekte numatytas sąlygas, galėtų savivaldybei perduoti sodininkų bendrijos kelius. Jūsų pateiktą informaciją panaudosime ginant sodininkų bendrijų interesus dėl kelių perdavimo valstybinėse institucijose.

Projektą ir jį lydinčius teisės aktus galite rasti ČIA

PRIMENAME, KAD JŪSŲ SODININKŲ BENDRIJA DAR NEAPMOKĖJO NARIO MOKESČIO UŽ 2016 METUS VILNIAUS SUSIVIENIJIMUI “SODAI”. PRAŠOME ŠĮ MOKESTĮ APMOKĖTI ARTIMIAUSIU METU. BŪSIME DĖKINGI.

 

Pagarbiai

Vilniaus susivienijimo “Sodai” pirmininkas

Vladislovas Butkevičius

tel. (8-5) 2 61 69 93

mob. 8 612 79253

el. pašas: vilniaussodai@gmail.com

www.vilniaussodai.lt