Valdybos informacija

PRANEŠIMAS

2018m. BIRŽELIO 9d. 11 val.
vyks s/b „ Ąžuolas -2“ narių
susirinkimas

Darbotvarkė:
1. 2017 m. finansinės ir ūkinės veiklos ataskaita.
2. 2017 m. revizoriaus ataskaita.
3. 20 18 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
4. Valdybos rinkimai.
5. Kiti klausimai.
Nesusirinkus kvorumui pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2018m birželio 30d.11 val.

Renkamės sporto aikštelėje prie vagonėlio.
Susipažinti su susirinkime svarstomais dokumentų projektais galite valdybos darbo metu – šeštadieniais 11-15 val.

VALDYBA
2018-05-21

————————-

ATSAKOME Į PAKLAUSIMUS.
KĄ REIKIA ŽINOTI NORINT PARDUOTI SODĄ?
KOKIUS MOKESČIUS REIKIA MOKĖTI VALSTYBEI PARDAVUS ŠĮ TURTĄ.

Kokius dokumentus reikia turėti?
1)Sodo nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, t.y. turto įsigijimo dokumentus (pvz., pirkimo-pardavimo sutartį, dovanojimo sutartį, paveldėjimo teisės liudijimą ar kt.); Jei dokumentai prarasti, jų kopijas galima užsisakyti Registrų centre, arba kopijas gali užsakyti notaras, pas kurį kreipiatės dėl sodo pardavimo;
2)Žemės sklypo planą. Sklypo kadastriniai matavimai yra privalomi, tik jei žemės sklypas yra miesto teritorijoje. Jei žemės sklypas yra kaimiškoje vietovėje (pvz., sodininkų bendrijoje Ąžuolas-2), užtenka ir sodo sklypo plano be geodezinių (kadastrinių) matavimų, suderinto su sodininkų bendrija ir patvirtinto žemėtvarkos skyriaus.
3)Sodininkų bendrijos pažymą, patvirtinančią, kad su bendrija yra atsiskaityta ir skolų nėra.

Ar turėsiu mokėti mokesčius valstybei ir kiek?
1)Gyventojų pajamos, įskaitant ir pajamas, gautas pardavus turtą, apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, kurio dydis šiuo metu yra 15 procentų.
2)Jei nuo sodo įsigijimo dienos yra praėję daugiau nei 10 metų (t.y. turtas išlaikytas nuosavybėje ne mažiau kaip 10 metų), gyventojų pajamų mokesčio mokėti nereikės;
3)Sodo įsigijimo momentu laikoma:
-pirkimo atveju – paprastai pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo data;
-dovanojimo atveju – dovanojimo sutarties sudarymo data;
-paveldėjimo atveju – palikėjo mirties data;
-statybos atveju – statinio užregistravimo Registrų centre data.
4)Jei nuo sodo įgijimo dienos nepraėję 10 metų, 15 proc. gyventojų pajamų mokestį reikės sumokėti nuo turto pardavimo kainos ir įgijimo kainos (vertės) skirtumo. T.y., nustatant sumą, nuo kurios reikia apskaičiuoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį, iš turto pardavimo kainos reikia atimti to turto įsigijimo kainą ir su to turto pardavimu susijusias išlaidas (pvz., išlaidas notarui, Registrų centrui). Jeigu turto pardavimo kaina yra lygi arba mažesnė nei turto įgijimo kaina, tai gyventojų pajamų mokesčio mokėti nereikės.
5)Įgijimo kaina (vertė), kuri išminusuojama iš pardavimo kainos, nustatoma priklausomai nuo turto įgijimo būdo:
-Jei sodą pirkote, įgijimo kaina yra sodo pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta kaina;
-Jei sodą gavote dovanų pagal dovanojimo sutartį, tai turto įgijimo kaina laikoma dovanojimo sutartyje nurodyta sodo vertė;
-Jei sodą paveldėjote (ir iki sodo pardavimo nebuvo atliktas individualus turto vertinimas), turto įgijimo kaina laikoma Registrų centro nustatyta vidutinė rinkos vertė, nurodyta paveldėjimo teisės liudijime;
-Jei sodo sklype esantis namas įgytas statybų būdu, jo kaina yra laikoma statybos darbų kaina, kurią pardavėjas gali pagrįsti turimais finansiniais dokumentais (pvz., sąskaitomis, čekiais už statybines medžiagas, darbus ir pan.)
6)Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo pavyzdžiai:
-Sodo sklypas įgytas 2010 m. pirkimo būdu, už sodo sklypą buvo mokėta 10000 Lt (atitinka 2896 Eur). 2018 m. sodo sklypą parduodate už 10000 Eur. Nuo skirtumo, susidariusio iš pardavimo kainos atėmus pirkimo kainą, valstybei reikės sumokėti 15 proc. mokestį, t.y. (10000-2896)x15 proc.=1066 Eur;
-Sodo sklypą paveldėjote po giminaičio mirties 2015 m. Paveldėjimo teisės liudijime sodo sklypo vertė nurodyta 5000 Eur. 2018 m. parduodate sodo sklypą už 10000 Eur. Nuo skirtumo, susidariusio iš padavimo kainos atėmus sklypo vertę paveldėjimo metu, valstybei mokėsite 15 proc. mokestį, t.y.: (10000-5000)x15 proc.=750 Eur;
-Sodo sklypą Jums padovanojo tėvai 2017 m. Dovanojimo sutartyje sklypą įvertinote 10000 Eur. 2018 m. sklypą parduodate už 9000 Eur. Mokesčio mokėti nereikės, nes pardavimo kaina yra mažesnė už įgijimo kainą (vertę);
-Sodo sklypą privatizavote iš valstybės 1995 m. 2018 m. parduodate. Mokesčio mokėti nereikės, nes nuo turto įgijimo yra praėję daugiau nei 10 metų;
7)Jei sodo sklype yra pastatas (sodo namas, ūkinis pastatas, gyvenamasis namas), ir jo įgijimo nuosavybėn laikas nesutampa su žemės sklypo įgijimo laiku, gyventojų pajamų mokestis skaičiuojamas kiekvienam objektui atskirai. PVZ., 2000 m. sodo sklypą gavote dovanų pagal dovanojimo sutartį. Sodo sklype pasistatėte namą ir jį užregistravote Registrų centre 2016 m. 2018 m. sodo sklypą su namu parduodate už 50000 Eur. Šiuo atveju parduodant reikia išskirti kainas, už kiek parduodate žemės sklypą ir už kiek namą. Nuo žemės sklypo pardavimo kainos mokesčio mokėti nereikės, nes yra praėję daugiau nei 10 metų nuo sklypo įgijimo dienos. Pajamos, gautos už namo pardavimą, gali būti apmokestintos 15 proc. mokesčiu, jei namo pardavimo kaina viršija Jūsų turimais dokumentais galimą pagrįsti namo statybos kainą. Tarkime, Jūs turite įvairių sąskaitų už statybines medžiagas ir statybos darbus 15000 Eur sumai, o namą parduodate už 30000 Eur. Nuo skirtumo (30000-15000) reikės sumokėti 15 proc. gyventojų pajamų mokestį. Išimtis taikoma, jei namą parduodantis asmuo ne mažiau kaip 2 metus iki pardavimo buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą tame name, arba buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą mažiau nei 2 metus, tačiau per 1 metus nuo pardavimo įsigyja kitą būstą (butą, namą), kuriame deklaruoja savo gyvenamąją vietą. Šiais atvejais gyventojų pajamų mokesčio mokėti nereikės, net jei namas nebuvo išlaikytas 10 metų ir/ar parduotas už didesnę kainą nei buvo įsigytas.
8)Gyventojų pajamų mokestį reikia sumokėti pasibaigus mokestiniams metams, iki kitų metų gegužės 1 d., pateikiant Valstybinei mokesčių inspekcijai metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją. T.y. mokestis mokamas už praėjusius metus: jei turtas parduotas 2018 m., ir kyla prievolė sumokėti gyventojų pajamų mokestį, tai pajamas deklaruoti ir mokestį sumokėti reikia 2019 m. iki gegužės 1 d.
9)Konsultacijas ir išaiškinimus mokesčių klausimais teikia Valstybinė mokesčių inspekcija telefonu 1882.

Dėkojame Gerb. Notarei, parengusiai šią informaciją.
VALDYBA
2018

————————-

Atsakome į paklausimą:
KOKIO AUKŠČIO TURI BŪTI GYVATVORĖ

Medžių ir krūmų veisimą tiek privačioje, tiek valstybinėje žemėje reglamentuoja Statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patvirtintas aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-338 (pavadinimas keistas 2010-05-21 įsakymu Nr. D1-425):
5. Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:
5.1. krūmų ir gyvatvorių – ne mažiau kaip 1 m;
5.2. žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio – 2 m;
5.3. kitų medžių – 3 m.
6. formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėje turi būti ne didesnis kaip 1,3 m.
Medžių ir krūmų veisimą valstybinėje žemėje reglamentuoja Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymu Nr. D1-717:

http://www.manonamai.lt/mano-sodas-ir-kiemas/kiemas/kokiu-atstumu-nuo-kaimyninio-sklypo-ribos-turi-buti-sodinami-medziai-krumai-ir-gyvatvores.d?id=64408442#ixzz2xdCp4vH9

————————-

D Ė M E S I O
Gerb. SODININKAI

Ruošiamės 2018 metų Visuotiniam bendrijos narių susirinkimui.
Prašome siūlyti priemones ir darbus susijusius su sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu, kuriuos , Jūsų nuomone, būtina įgyvendinti bendrijoje.
Pasiūlymų pagrindu, kaip ir kiekvienais metais, bus sudaryta sąmata, kurią svarstysime Visuotiniame susirinkime.

KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI
Pasiūlymus teikite iki 2018-05-30 dienos

Raštelius galite įmesti į pašto dėžutę prie vagonėlio, telefonu pasiūlyti bet kuriam valdybos nariui arba asmeniškai apsilankykite šeštadieniais vagonėlyje.

VALDYBA
2018m.

————————-

GERBIAMI SODININKAI

DĖKOJAME VISIEMS DALYVAVUSIEMS BALANDŽIO 28D VYKUSIOJE TALKOJE
AČIŪ

Nedalyvavusieji vykusioje talkoje savo prievolę galite atlikti bet kuriuo metu arba
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ NUO 11 VAL.

ATLIKĘ DARBUS NEPAMIRŠKITE UŽSIREGISTRUOTI VAGONĖLYJE

KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI
TVARKANT SODŲ BENDRIJOS APLINKĄ

VALDYBA
2018m.

————————-

D Ė M E S I O

Kviečiame visus dalyvauti sb “Ąžuolas-2” talkoje. Renkamės šeštadienį, balandžio 28 d., 11 val. prie vagonėlio. Gyventi sutvarkytoje aplinkoje daug smagiau!

Valdyba

2018.04.25

————————-

D Ė M E S I O

Kaip ir kiekvienais metais, vadovaujantis Sodininkų bendrijų įstatymo 21str. 3 p. tikslinamas asmenų, turinčių sodo teritorijoje sklypus sąrašas.
Pateikiami duomenys – vardas pavardė, adresas, kontaktinis tel. numeris, registrų centro pažymos kopija (įsigijus sklypą arba atlikus kadastrinius matavimus).
NAUJAI įsigiję sklypą arba pasikeitus duomenims VALDYBAI turite pranešti per 15 d. gavus nuosavybės dokumentą.
Atvykite į vagonėlį šeštadieniais 11-15 valandomis , skambinkite , rašykite e-laiškus arba elektronines žinutes.
Sodininkai, mokantys mokesčius bankų pavedimais kviečiami atvykti į vagonėlį ir atsinešti sodininkų bendrijos nario knygelę. Joje bus įrašyti Jūsų atlikti mokėjimai: kada, už ką ir kokio dydžio.
Jeigu knygelę pametėte, galėsite įsigyti naują.
Atliktų mokesčių ir kontaktinių duomenų suderinimas PRIVALOMAS.

Valdyba
2018m.

————————-

PRAŠYMAS pervesti  Sodininkų bendrijai 2% GPM paramą  

Vienas paprasčiausių ir papildomų išlaidų nereikalaujančių būdų prisidėti prie bendrijos gerbūvio gerinimo – pasinaudoti įstatymo suteikta teise skirti dalį (iki 2%) sumokėto gyventojų pajamų mokesčio  mūsų sodininkų bendrijai.
Šios lėšos visuotinio narių susirinkimo nutarimu  skiriamos gatvių dangos remontui. Šis remontas išlieka pagrindiniu bendrijos darbų prioritetu ir šiais metais.Todėl PRAŠOME  ir šiais metais  tokiu būdu prisidėti prie mūsų visų sodininkų bendrijos gerbūvio kūrimo.
Prašymą – FR0512 formos 03 versiją – dėl paramos perdavimo SODININKŲ BENDRIJAI ĄŽUOLAS-2 galima pateikti keliais būdais:
1. elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu  http://deklaravimas.vmi.lt;2. užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti VMI teritorinio skyriaus darbuotojui;3. voką su užpildyta prašymo forma  išsiųsti paštu adresu  VMI  prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu:
Neravų g.8  66257 Druskininkai.
Sodininkų bendrijos “Ąžuolas-2“ paramos gavėjo kodas – 191517923
Gerbiami Sodininkai. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie jau eilę metų  skyrėte dalį sumokėto pajamų mokesčio mūsų sodininkų bendrijai. Paramos tikimės ir šiais metais.

Valdyba
2018m.

————————-

velykos_kolektyvas

————————-

GERBIAMIEJI,

                    Mūsų bendrijoje kyla konfliktai ir nepasitenkinimas dėl šunų laikymo ir priežiūros taisyklių nevykdymo. „Pamiršta“ šeimininkai, kad jų mylimieji augintiniai sodų bendrijose turi būti laikomi:

– pririšti arba uždaryti aplinkiniams saugiuose voljeruose, kurie įrengti ne arčiau kaip 2metrai nuo kaimyninių sklypų ribos ir kurių aukštis ne mažesnis kaip 1,8m.;

– be raštiško kaimyno sutikimo individualioje valdoje šuo negali būti pririštas arčiau kaip 2 metrai nuo kaimyno sklypo ribos;

– pavojingi šunys , kurių sąrašas nurodytas IX skyriaus 91p. , privalo būti pririšti ar uždaryti ne žemesniame kaip 2 metrų aukščio voljere;

– gyvūnų keliamas triukšmas neturi sutrikdyti žmonių ramybę, viešą rimtį.

Gyvūnų laikytojas privalo UŽTIKRINTI,  kad augintinis neterštų aplinkos – bet kokios viešosios vietos. Šeimininkas privalo nedelsiant surinkti ir išvalyti gyvūnų paliekamas išmatas.

                   Būkime bendruomeniški – neterškime aplinkos, surinkime bei paraginkime kitus surinkti savo laikomų gyvūnų ekskrementus.

                 Tais atvejais , kai šuo išbėga vienas už gyvūno laikytojo turimos sodo ribos  – jis tampa BEPRIEŽIŪRIU GYVŪNŲ  keliančiu aplinkiniams grėsmę. Praneškime apie tokį gyvūną  policijai arba bet kuriai šunų prieglaudai. Būtina visiems būti aktyviems ir imtis priemonių, kad  augintiniai turėtų atsakingus šeimininkus.

Primename, kad ypatingi reikalavimai numatyti ir laikantiems bites, nes bitės sąlyginai pavojingos žmonėms ir gyvūnams. Pažymėtina, kad prie įėjimo į žemės valdos teritoriją, kurioje laikomi aviliai su bičių šeimomis, matomoje vietoje turi būti įspėjamasis ženklas su užrašu „Atsargiai bitės“. Aviliai turi būti pastatyti 10 m. atstume iki kelio bei 5 m. atstumu iki besiribojančios žemės valdos. Minimalių atstumų reikalavimas aviliams netaikomas, kai teritorija, kurioje jie įrengti yra aptverta tvora arba apsodinta gyvatvore, ne žemesne kaip 2m. aukščio.

VALDYBA

2018 VASARIS

————————-

Gerb. SODININKAI , informuojame

              2017m  lapkričio  mėn. 10d. VMI pervedė bendrijai 1062,21eur. Tai bendrijos  ir jų šeimų narių sumokėto pajamų mokesčio  2 proc. auka.

          DĖKOJAME VISIEMS – SODININKAMS  IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS, KURIE AUKOJO BENDRIJAI.

Visuotinio susirinkimo sprendimu, kaip ir kiekvienais metais, ši suma yra skiriama kelio dangos remontui. Tai svarbiausias klausimas, kuris aktualus visiems sodininkams – ir  vasarotojams ir nuolatinai gyvenantiems,  atvykstantiems  mašinomis ir   autobusu. Valdyba, atsižvelgusi į sodininkų prašymus bei pasitarus su gatvių atstovais, nusprendė – kelių dangą remontuoti dviem etapais –  gruodžio mėn. ir  pavasarį, prieš sezono pradžią,  kai  tik leis  oro sąlygos.

Kiekvienam etapui numatėme skirti maždaug po 1000eur.

Šią sumą sudarytų:

– ½  iš VMI gautos  sumos – 531,11 eur.;

likusią 470 eur. planavome surinkti – tai  20eur. tikslinis mokestis nuolatinai bendrijoje gyvenantiems , kuris  2017m.visuotiniame narių susirinkime buvo patvirtintas   nuolatinai gyvenančių narių pasiūlymu.   Iki šiol bendrija įvairiuose dokumentuose  deklaravo, kad joje  nuolatinai gyvena ( daugiau kaip 250  dienų t.y. 8,3 mėn. – per  metus) apie 100 narių.

Deja , tikslinį 20 eur mokestį nuolatinai gyvenantys moka vangiai . Iki 2018m. sausio 12d. sumokėjo 16 narių, t.y. surinkta 320eur.

( O gal tik tiek sodininkų ir gyvena NUOLATINAI –  daugiau kaip 250  dienų t.y. 8,3 mėn. – per  metus bendrijoje ?)  

Sodininkas Arūnas, užsakė  AB EUROVIJA   akmenų mišinį, už kurį lapkričio mėn. 28d. buvo sumokėta 998,25 eur. Tai 110t. Transporto išlaidų nepatyrėme.

Gruodžio mėn. planuoti kelio dangos remonto darbai dėl oro sąlygų nebuvo užbaigti. Kai tik leis oro sąlygos vešime likusį  28,6 t. mišinį, kuris buvo numatytas lyginti   Ąžuolų 13-osios, 19 – osios ,1-osios ir 20-osios  gatvių dangas.

Jeigu oro sąlygos bus nepalankios, tai šiuos darbus apjungsime su antro etapo darbais, kurie numatyti pavasarį.

DĖKOJAME  :

– aktyviam sodininkui ARŪNUI , KURIS NEATLYGINTINAI VEŽĖ BENDRIJAI  MIŠINĮ ;

– visiems sodininkams, kurie lygino atvežtus akmenų mišinį ir kitaip tvarkė gatves, kuriose gyvena.

Valdyba

2018m. sausis